Vårt kvalitetssystem

Proff Renhold AS har etablert et integrert kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2000 og 14001:1996. Videre er kravene til HMS, forskrift for systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, innarbeidet i det samme systemet.

Dette styringssystemet for Proff Renhold AS er bedriftens overordnede dokument og henviser til prosesser, rutiner, skjemaer, maler og lovbestemte pålegg. Kvalitetssystemet ved Proff Renhold AS har som formål å systematisere, dokumentere, koordinere og regulere alle kvalitetspåvirkende aktiviteter i bedriften.

Vi sikrer kvalitet i alle ledd for både kunder og ansatte 

Systemet skal være grunnlag for ledelsens kvalitetsplanlegging og dokumentere hvordan kravene til kvalitet blir oppfylt og ivaretatt. Det skal være samsvar mellom krav fra kunder, myndigheter, nasjonale og internasjonale standarder samt bedriftens egne krav til utførelsen av tjenesteleveranser. Systemet er delt i to hoveddeler hvor den generelle delen - Proff Renhold AS sin bedriftshåndbok(styringssytemet)- er basert på kravene i NS-EN-ISO 9001:2000, miljøprogram NS-EN-ISO 14001:1996 samt Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter(internkontroll) og SBLs krav til renholdsbedrifter. Denne publikasjonen er offentlig og tilgjengelig for våre oppdragsgivere. Den generelle delen danner grunnlaget for den operative delen, som beskriver de konkrete krav til utførelse, arbeidsinstruks samt krav til HMS. Denne delen inneholder også vedlegg for IK-systemet med HMS-datablad, basert på klassifisering fra SBL(Servicebedriftenes Landsforening) over de renholdsmidlene som anvendes i bedriften. Den operative delen er intern og ikke offentlig tilgjengelig.